starszy referent do spraw orzekania w zakresie podatku od towarów i usług

Filed under: Gdańsk | Administracja Publiczna

OGŁOSZENIE NR 178022

Izba Skarbowa w Gdańsku

Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy referent

do spraw orzekania w zakresie podatku od towarów i usług

w Czwartym Oddziale Podatku od Towarów i Usług

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Izba Skarbowa

ul. Długa 75/76

80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

ul. Tkacka 11/13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

analizowanie akt sprawy pod względem formalnym i merytorycznym, w tym prowadzenie postępowania w zakresie podatku od towarów i usług w sprawach dotacji przedmiotowych oraz postępowania uzupełniającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, ustalanie stanu prawnego mającego zastosowanie w sprawie;

analizowanie zarzutów zawartych w skargach kierowanych do WSA, w pismach procesowych oraz skargach kasacyjnych oraz przedstawianie pisemnego stanowiska zawierającego merytoryczną ocenę orzeczeń WSA;

opracowywanie projektów wyjaśnień przepisów na pisemne zapytania urzędów skarbowych oraz udzielanie wyjaśnień na zapytania innych organów, w tym sądów i prokuratury;

bieżące analizowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca administracyjno-biurowa,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- rozwiązania architektoniczne: wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy w budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

znajomość prawa podatkowego (ustawa o podatku od towarów i usług, ordynacja podatkowa),

podstawowa wiedza z zakresu innych dziedzin prawa (prawo cywilne, prawo handlowe),

umiejętność analitycznego myślenia,

wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów,

umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Wymagania dodatkowe

6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji publicznej,

komunikatywność,

umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób jasny, zwięzły, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów: 2016-02-29

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

Długa 75/76

80-831 Gdańsk

Inne informacje:

Inne informacje:

Należy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:

I - ocena złożonych dokumentów,

II - sprawdzian wiedzy i umiejętności

III - rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.

Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:

oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,

natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.
« Kelner/ Kelnerka- Warszawa
Pracownik produkcji/ magazynu / Komisjoner - Niemcy »